Sklep zawodnika
Google Translate

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.SKLEPZAWODNIKA.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu www.SKLEPZAWODNIKA.pl jest

SKLEPZAWODNIKA.PL

REGON: 017435785 , NIP: 113-198-30-96

MILLENNIUM BANK: 55 1160 2202 0000 0000 3334 2497

. zwana dalej Sprzedawcą.

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§1

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

 2. Umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. Zamówienia można składać całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane pierwszego następnego dnia roboczego.

§2

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie bez uprzedzenia i podania przyczyny.

§3

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie.

 2. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie i strony nie ustalą telefonicznie lub pisemnie innej formy realizacji zamówienia. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone.

 3. Jeżeli Zamawiający zaznaczył, że chce dokonać zapłaty przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia.

 4. Do każdego towaru dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT albo paragon fiskalny). Warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pozostałych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT oraz informcja w komentarzu do zamówienia o konieczności wystawienia faktury.

§4

 1. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia obowiązany jest do wskazania sposobu płatności oraz dostawy zamówienia.

 2. Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: przed wysłaniem zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedającego:

  1. MILLENNIUM BANK: 55 1160 2202 0000 0000 3334 2497

  2. przed wysłaniem zamówienia, za pośrednictwem serwisu internetowego paypal.pl

  3. przy odbiorze zamówienia;

 3. Zamówienia dostarczane są do Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej albo wybranego przez Sprzedającego przedsiębiorcy świadczącego usługi spedycyjne. Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach dostarczenia zamówienia przy wypełnianiu formularza zamówieniowego.

 4. W przypadku wyboru sposobu płatności o którym mowa w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu, cena zamówienia zostaje powiększona o 1%.

 5. W przypadku wyboru sposobu płatności o którym mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, zamówienie dostarczone może być wyłącznie za pośrednictwem wybranego przez Sprzedającego przedsiębiorcy świadczącego usługi spedycyjne.

 6. Towary dostarczane są na terytorium Polski oraz do pozostałych krajów wskazanych w formularzu zamówienia. Koszt i warunki dostawy przesyłek zagranicznych są ustalane indywidualnie z Zamawiajacym.

§5

 1. Zamawiający, będący osobą fizyczną, który składa zamówienie poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn.

 2. Prawo odstąpienia realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Akceptowane są również oświadczenia przesyłane w formie email lub sms, jednakże w wypadku komunikacji drogą elektroniczną Zamawiający musi otrzymać od Sprzedającego potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.

 3. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Zamawiający jest zobowiązany odesłać otrzymane zamówienie na własny koszt, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie odstąpienia, nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Zwrot wszelkich wpłat nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania odesłanego zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie wskaże innego sposobu zapłaty, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego, a gdyby był on nieznany Sprzedającemu – przekazem pocztowym na adres doręczenia zamówienia, przy czym Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty 10PLN (dziesięć złotych polskich) kosztów manipulacyjnych związanych ze zwrotem płatności.

 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do towarów przeznaczonych do konsumpcji (m. in. suplementy, napoje, odżywki, kosmetyki ), jeżeli po doręczeniu ich Zamawiającemu uszkodzone zostało w jakikolwiek sposób ochraniające je opakowanie lub w przypadku kosmetyków barwiących naskórek, zostały one częściowo lub całkowicie zużyte.

 7. W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy albo w okolicznościach o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zamówienie zostanie ponownie wysłane Zamawiającemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki. W takim przypadku płatność może nastąpić jedynie sposobem przewidzianym w §4 ust. 2 pkt a niniejszego regulaminu.

§6

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail: amartus@tlen.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

SKLEPZAWODNIKA.PL
ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki

 1. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia.

 2. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.

§7

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia.

§8

Promocje:

1. Obsługa naszego sklepu potwierdza każde zamówienie telefonicznie lub mailowo ( w uwagach do zamówienia prosimy dołączyć aktualny adres mailowy lub numer telefonu kontaktowego)

2. Jeśli masz jakieś uwagi lub wątpliwości to zamówienia można składać również telefonicznie pod numerami +48 604 414 123 +48 224 259 524 oraz pisząc na adres amartus@tlen.pl

 

3. Każdy, kto kupił u nas brązer lub spodenki startowe ma prawo do zakupu odżywek firmy Clinic Labs z 20% rabatem od cen detalicznych.

 

4. 

Zarejestrowanym klientom oferujemy bezpłatną telefoniczną pomoc w doborze odpowiedniej suplementacji.

 

5. Ze względu na możliwość negocjacji cen zamówienia hurtowe realizujemy tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

 

§9

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem gospodarczym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona.

§10

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z przywołaną ustawą Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§11

Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklepzawodnika.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§12

GWARANCJA, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, RĘKOJMIA ORAZ PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH TOWARÓW
 
1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 
2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.
 
3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić: 
a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych); 
c) odczucia Kupującego w zakresie uzyskanego koloru po nałożeniu kosmetyku brązującego lub odczucia dotyczące trwałości koloru, odcienia;
d) inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie opakowania o jednej pojemności, kształt i proporcje opakowań mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować w opakowaniach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu);
e) zmiany szaty graficznej oraz projektu opakowania przeprowadzone przez producenta produktu;
f) uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.
 
4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu (faktura lub paragon fiskalny) lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru u Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu.
 
5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji. 
 
6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna lub list polecony) zwracane są przez Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. 
 
8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.
 
9. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).