login
cart 0

0,00 

Twoje konto:

Nie pamiętasz hasła?

Utwórz konto

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.SKLEPZAWODNIKA.pl

§Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Sklepzawodnika.pl dostępny pod adresem internetowym www.sklepzawodnika.pl prowadzony jest przez SKLEPZAWODNIKA.pl Joanna Skalska-Piotrkowicz, z siedzibą w Ząbkach, ulica Szwoleżerów 130/67, zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 1131983096, REGON: 017435785, nr rachunku BANK MILLENNIUM SA: 55 1160 2202 0000 0000 3334 2497, zwany dalej Sprzedawcą
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu
 2. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§Definicje

 1. Konsument​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. ​Sprzedawca ​- osoba fizyczna ​prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklepzawodnik.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1131983096, REGON 017435785
 3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepzawodnika.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Sklepzawodnika.pl, Szwoleżerów 130/67, 05-091 Ząbki
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklepzawodnikapl@gmail.com
 3. Wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook: https://www.facebook.com/sklepzawodnika/

§4 Płatności oraz dostawa

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy na terenie Polski zamówionego Produktu: przesyłka kurierska przedpłata, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa, przesyłka kurierska zagraniczna, paczka pocztowa pobraniowa, paczka pocztowa, list polecony priorytetowy.
 2. Paczki zagraniczne są wysyłane w formie listu poleconego, paczki pocztowej bądź przesyłki kurierskiej wyłącznie za przedpłatą. Forma wysyłki jest zależna od wielkości i wagi paczki oraz indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym odnośnie konkretnego zamówienia.
 3. Dostawa może opóźnić się z przyczyn niezależnych od producenta.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności przy wysyłce na terenie Polski: Płatność za pobraniem, przelew tradycyjny, płatnośc za pośrednictwem PayPal (w tym płatność kartą płatniczą lub kredytową). W przypadku zamówień z wysyłką za granicę Polski dostępne są następujące metody płatności: przelew tradycyjny, płatnośc za pośrednictwem PayPal (w tym płatność kartą płatniczą lub kredytową).
 5. Klient, który nie odebrał zamówionego towaru płatnego za pobraniem  w terminie lub odmówił odbioru przesyłki i z tego powodu przesyłka z jego zamówieniem została zwrócona do sklepu, narażając sklep na straty związane z koniecznością pokrycia kosztów przesyłki, traci prawo do zamówień płatnych za pobraniem. Jego zamówienia mogą być realizowane wyłącznie za przedpłatą, o ile pokryje straty sklepu czyli równowartość kosztu wysyłki nieodebranej paczki pobraniowej.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

Link do pobrania formularza zwrotu znajduje się na samym dole regulaminu.

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu (dnia) dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy odsyłając dany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu  (link do pobrania na samym dole strony)  oraz dowodem zakupu (paragonem fiskalnym) otrzymanym wraz z Produktem
 4. Wszelkie koszty związane z pakowaniem i odesłaniem produktu do sklepu ponosi kupujący.
 5. FORMULARZ ORAZ PARAGON NALEŻY WYSŁAĆ W JEDNEJ PACZCE WRAZ ZE ZWRACANYM PRODUKTEM 

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem poniesionych przez Konsumenta kosztów wysyłki Produktu.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt, wraz z formularzem zwrotu oraz otrzymanym paragonem fiskalnym na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§6 Wymiana towaru

 1. Jeżeli chcą państwo wymienić produkt na inny prosimy o wysłanie przesyłki na adres: Sklepzawodnika.pl, Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki wraz z informacją na jaki produkt mamy wymienić, oraz  adresem do wysyłki. Koszty wysyłki oraz ponownego nadania ponosi Konsument.
 2. Jeżeli został dostarczony inny produkt/model/ rozmiar niż był zamawiany prza Kupującego, prosimy o  wysłanie go do sprzedawcy paczką pocztową (paczka plus) na koszt sprzedawcy oraz dołączenie do paczki formularza zwrotu/ wymiany bądź kartki z informacją o pomyłce, numerem zamówienia oraz informacją, jaki produkt powinniśmy wysłać.

§7 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu wraz z pismem reklamacyjnym.

§8 Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy.

 • Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
 • Przeglądarka internetowa:
 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
 • Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,
 • Opera w wersji 9.0 lub nowszej,
 • Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej,
 • Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,
 • Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10 Kody rabatowe

1. Obowiązujące w sklepie kody rabatowe są przyznane terminowo i mają ograniczenie do wybranych produktów. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany udzielonych rabatów bez podania przyczyny.

§11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

-> FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY POBIERZ TUTAJ <-

-> FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI PRODUKTU WYPEŁNIJ TUTAJ <-

Dostawa:

Odbiór osobisty

JanTana

Płatność:

ProTan JanTana

Za pobraniem